Rada Miejska w Kętrzynie uchwałą nr XVIII/125/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku podjęła uchwałę w sprawie „Kętrzyńskiej Karty Rodziny 3 +”, która przypominamy została wprowadzona od dnia 1.01.2014 r. na mocy uchwały Nr LVII/342/13 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 14 listopada 2013r.

Niniejszą uchwałą wprowadzono nowe zasady wydawania i korzystania z karty oraz nowy wzór wniosku.

1. Karta jest imienna, posiada numer, datę ważności i datę urodzenia użytkownika.

2.    Karta wydawana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie równocześnie wszystkim członkom rodziny, rodzicom oraz dzieciom, które ukończyły 3 rok życia, a osobą upoważnioną do ich odbioru jest Wnioskodawca.

3.    Karta wydawana będzie dzieciom do ukończenia 18. roku życia.

4.    Karta wydawana jest także dzieciom do ukończenia 25. roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się:

1) w szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

2) w szkole wyższej – do końca roku akademickiego – w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.

5. Rodzicom karta wydawana jest do czasu trwania programu.

6. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

7. Dzieci poniżej 3 roku życia korzystają ze zniżek wyłącznie w obecności rodziców, posiadających Karty.

8. Karta ważna jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika – dowód osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja studencka. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu tożsamości, Karta jest ważna wraz z Kartą rodzica i jego dokumentem tożsamości.

9. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana lub udostępniana przez użytkownika innym, nieupoważnionym osobom.

§ 7. 1. Właścicielem Karty jest Urząd Miasta w Kętrzynie i w przypadku znalezienia Karty, należy niezwłocznie zwrócić ją do Urzędu Miasta w Kętrzynie lub do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

2. W przypadku wygaśnięcia uprawnień do posiadania Karty, użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego jej zwrotu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

3. W przypadku nieodebrania Karty po upływie 12 miesięcy od daty złożenia wniosku Karta zostanie zniszczona.

§ 8. 1. Przy odbiorze Karty osoba uprawniona zostanie poinformowana o aktualnym katalogu przysługujących jej ulg i zwolnień.

2. Aktualny katalog instytucji i firm będzie publikowany na stronie internetowej Miasta Kętrzyn www.trzyplus.ketrzyn.pl.

3. Karta nie będzie uprawniać do zniżki/ulgi na zakup i konsumpcję alkoholu oraz wyrobów tytoniowych.

Rodzinom, które złożą wniosek a następnie  otrzymają Kartę będą przysługiwały następujące uprawnienia:

1. dostępu do oferty kina i koncertów organizowanych przez Kętrzyńskie Centrum Kultury poprzez zastosowanie zniżki 50 % od obowiązujących cen biletów wstępu,

2. korzystanie z kompleksu rekreacyjno-sportowego „Kętrzynianka” prowadzonego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie poprzez zastosowanie 50% zniżki od  obowiązujących cen biletów wstępu,

3. korzystanie z obiektów Miejskiej Hali Sportowej prowadzonej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie poprzez zastosowanie 50% zniżki od obowiązujących cen biletów wstępu,

4. korzystanie z lodowiska prowadzonego przez prowadzonego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie poprzez zastosowanie 50% zniżki od obowiązujących cen biletów wstępu.

5. ulgi w wysokości 50% w opłacie za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Kętrzyn realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego,

6. ulgi w wysokości 50% w opłacie za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Kętrzynie*

7. zniżki na korzystanie z oferty partnerów akcji – przedsiębiorców, którzy przystąpią do inicjatywy „Kętrzyńskiej Karty Rodziny 3+” na podstawie porozumienia.