Definicje pojęć

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Rodzinie – należy przez to rozumieć rodzinę wielodzietną tj. rodzinę zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie Miasta Kętrzyna, składającą się z rodziców (będących w związku małżeńskim)/rodzica lub opiekunów/opiekuna prawnego i mającą na utrzymaniu troje lub więcej dzieci    w wieku do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się/studiuje lub bez ograniczenia wieku, w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Nie pozostaje na utrzymaniu rodziców dziecko, które:

– pozostaje w związku małżeńskim,

– zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, a także w szkole wojskowej lub w innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie,

– jest pełnoletnie i posiada własne dziecko.

2) Rodzicu – rozumie się przez to rodzica biologicznego, rodzica zastępczego, opiekuna prawnego, rodzica samotnie wychowującego dzieci.

3) Karcie – rozumie się przez to „Kętrzyńską Kartę Rodziny 3+”, czyli dokument uprawniający członków rodziny wielodzietnej do korzystania na preferencyjnych warunkach z usług i świadczeń oferowanych przez Gminę Miejską Kętrzyn oraz partnerów akcji.

4) Partnerze akcji – rozumie się przez to przedsiębiorców, instytucje i inne podmioty, którzy przystąpią do inicjatywy „Kętrzyńskiej Karty Rodziny 3+” na podstawie porozumienia i zaoferują zniżki na towary, usługi, obniżki od obowiązujących cen biletów wstępu, itp.”