Uprawnienia

UPRAWNIENIA

„Kętrzyńska Karta Rodziny 3+” uprawnia do:
  1. dostępu do oferty kina i koncertów organizowanych przez Kętrzyńskie Centrum Kultury poprzez zastosowanie zniżki 50 % od obowiązujących cen biletów wstępu,
  2. korzystania z kompleksu rekreacyjno-sportowego „Kętrzynianka” prowadzonego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie poprzez zastosowanie 50% zniżki od obowiązujących cen biletów wstępu,
  3. korzystania z obiektów Miejskiej Hali Sportowej prowadzonej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie poprzez zastosowanie 50% zniżki od obowiązujących,
  4. korzystania z lodowiska prowadzonego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie poprzez zastosowanie 50% zniżki od obowiązujących cen biletów wstępu,
  5. ulgi w wysokości 50% w opłacie za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Kętrzyn realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego,
  6. ulgi w wysokości 50% w opłacie za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Kętrzynie*
  7. zniżki na korzystanie z oferty partnerów akcji – przedsiębiorców, którzy przystąpią do inicjatywy „Kętrzyńskiej Karty Rodziny 3+” na podstawie porozumienia**
* Osoby, które nabyły uprawnienia do obniżek w opłacie za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Kętrzynie na podstawie uchwały Nr XXXI/191/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Kętrzynie, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku miejskim, wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko–Mazurskiego z 2012r. poz. 2139) oraz nabyły uprawnienia wynikające z § 3 pkt 6 niniejszej uchwały, korzystają tylko z jednej ulgi wybranej przez siebie.
** Do przedsiębiorców zostanie wystosowany list/apel o włączenie się do akcji „Kętrzyńskiej Karty Rodziny 3+. Wykaz partnerów akcji będzie podawany na stronie internetowej