11-400 Kętrzyn, ul. Obrońców Westerplatte 16

50 % zniżki w opłacie za świadczenia z zakresu wychowania przedszkolnego w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego.

50 % zniżki w opłacie za pobyt dziecka w żłobku (Osoby, które nabyły uprawnienia do obniżek w opłacie za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Kętrzynie na podstawie uchwały Nr XXXI/191/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Kętrzynie, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku miejskim, wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko–Mazurskiego z 2012r. poz. 2139) oraz nabyły uprawnienia wynikające z § 3 pkt 6 niniejszej uchwały, korzystają tylko z jednej ulgi wybranej przez siebie.

Zniżki obowiązują od 2 stycznia 2014r.