Regulamin

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/125/15
Rady Miejskiej
w Kętrzynie  z dnia  30 grudnia 2015r.

 Zasady wydawania i korzystania z „Kętrzyńskiej Karty Rodziny 3+”

§ 1. 1. Regulamin ustanawia zasady:

1) prowadzenia działań w ramach „Kętrzyńskiej Karty Rodziny 3+”,
2) wydawania „Kętrzyńskiej Karty Rodziny 3+”,
3) korzystania z „Kętrzyńskiej Karty Rodziny 3+”.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Rodzinie – należy przez to rozumieć rodzinę wielodzietną tj. rodzinę zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie Miasta Kętrzyna, składającą się z rodziców (będących w związku małżeńskim)/rodzica lub opiekunów/opiekuna prawnego i mającą na utrzymaniu troje lub więcej dzieci    w wieku do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się/studiuje lub bez ograniczenia wieku, w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Nie pozostaje na utrzymaniu rodziców dziecko, które:

– pozostaje w związku małżeńskim,

– zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, a także w szkole wojskowej lub w innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie,

– jest pełnoletnie i posiada własne dziecko.

2) Rodzicu – rozumie się przez to rodzica biologicznego, rodzica zastępczego, opiekuna prawnego, rodzica samotnie wychowującego dzieci.

3) Karcie – rozumie się przez to „Kętrzyńską Kartę Rodziny 3+”, czyli dokument uprawniający członków rodziny wielodzietnej do korzystania na preferencyjnych warunkach z usług i świadczeń oferowanych przez Gminę Miejską Kętrzyn oraz partnerów akcji.

4) Partnerze akcji – rozumie się przez to przedsiębiorców, instytucje i inne podmioty, którzy przystąpią do inicjatywy „Kętrzyńskiej Karty Rodziny 3+” na podstawie porozumienia i zaoferują zniżki na towary, usługi, obniżki od obowiązujących cen biletów wstępu, itp.

§ 2. 1. „Kętrzyńska Karta Rodziny 3+” ma na celu:

1) zwiększenie rodzinom wielodzietnym dostępności do oferty kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej,
2) umacnianie rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej,
3) poprawę warunków materialnych i wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych.

2. Działanie to jest elementem polityki społecznej realizowanej w Mieście Kętrzyn, który daje możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych, promocji modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowania pozytywnego jej wizerunku.

§ 3. Instrumentami umożliwiającymi zrealizowanie celów, o których mowa w § 2 są:

1) zniżki/ulgi na korzystanie z oferty Kętrzyńskiego Centrum Kultury oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie.

2) ulgi w opłacie za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Kętrzyn realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego.

3) ulgi w opłacie za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Kętrzynie.

4) zniżki na korzystanie z oferty partnerów akcji.

§ 4. Realizatorem działań w ramach „Kętrzyńskiej Karty Rodziny 3+” jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

§ 5. 1. Warunkiem otrzymania Karty dla uprawnionych członków rodziny jest złożenie wniosku osobiście przez Wnioskodawcę.

2. Wnioskodawcy składający wniosek powinni okazać:

1) w przypadku rodziców lub opiekunów – dowód osobisty,

2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,

3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,

4) w przypadku rodzin zastępczych – postanowienie sądu,

5) w przypadku rodzinnych domów dziecka – postanowienie sądu,

6) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

3. Wnioskodawca zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie Karty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez podmioty uprawnione do realizacji zadań związanych z obowiązywaniem Karty.

4. Druk wniosku dostępny jest na stronie www.trzyplus.ketrzyn.pl.

5. Wnioski składać można w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie w godzinach pracy.

6. Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany będzie bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia jego złożenia wraz z załącznikami określonymi w ust. 2.

7. Wnioski o przedłużenie ważności Karty składać można nie wcześniej niż 2 miesiące przed końcem okresu ważności Karty.

8. W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia informacji o tym fakcie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie i jest uprawniony do wystąpienia o wydanie wtórnika Karty.

§ 6. 1. Karta jest imienna, posiada numer, datę ważności i datę urodzenia użytkownika.

2.    Karta wydawana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie równocześnie wszystkim członkom rodziny, rodzicom oraz dzieciom, które ukończyły 3 rok życia, a osobą upoważnioną do ich odbioru jest Wnioskodawca.

3.  Karta wydawana będzie dzieciom do ukończenia 18. roku życia.

4.  Karta wydawana jest także dzieciom do ukończenia 25. roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się:

1) w szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

2) w szkole wyższej – do końca roku akademickiego – w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.

5. Rodzicom karta wydawana jest do czasu trwania programu.

6. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

7. Dzieci poniżej 3 roku życia korzystają ze zniżek wyłącznie w obecności rodziców, posiadających Karty.

8. Karta ważna jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika – dowód osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja studencka. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu tożsamości, Karta jest ważna wraz z Kartą rodzica i jego dokumentem tożsamości.

9. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana lub udostępniana przez użytkownika innym, nieupoważnionym osobom.

§ 7. 1. Właścicielem Karty jest Urząd Miasta w Kętrzynie i w przypadku znalezienia Karty, należy niezwłocznie zwrócić ją do Urzędu Miasta w Kętrzynie lub do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

2. W przypadku wygaśnięcia uprawnień do posiadania Karty, użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego jej zwrotu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

3. W przypadku nieodebrania Karty po upływie 12 miesięcy od daty złożenia wniosku Karta zostanie zniszczona.

§ 8. 1. Przy odbiorze Karty osoba uprawniona zostanie poinformowana o aktualnym katalogu przysługujących jej ulg i zwolnień.

2. Aktualny katalog instytucji i firm będzie publikowany na stronie internetowej Miasta Kętrzyn www.trzyplus.ketrzyn.pl.

3. Karta nie będzie uprawniać do zniżki/ulgi na zakup i konsumpcję alkoholu oraz wyrobów tytoniowych.